ANBI

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De ANBI status biedt donateurs de mogelijkheid om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (zie hiervoor www.belastingdienst.nl)

Ook voor Ice4llife heeft de ANBI status voordelen: er wordt geen erfbelasting of schenkbelasting betaal over erfenissen en schenkingen die Ice4life gebruikt voor het algemeen belang en als Ice4life zelf schenkingen doet die het algemene belang dienen, dan hoeft de ontvanger ook geen schenkbelasting te betalen.

ANBI

Status Ice4Life

Naam instelling: Stichting Ice4life

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 855115117

Doelstelling Ice4life: inzamelen van gelden voor onderzoek naar kankerbestrijding als ook het slaan van bruggen tussen reguliere en alternatieve vormen van kankerbehandeling en onderzoek, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleid: De stg. Ice4life gelooft sterk in het zelf genezend vermogen van de mens. Onder het motto ”ijskoud diep gaan voor een ander” organiseert Ice4life “ijskoude” evenementen die grensverleggend zijn. De uitdaging die we daarbij aangaan is het aantonen van de meerwaarde van verschillende complementaire therapieën op de werking van het immuunsysteem.

Deelnemers aan een evenement laten zich sponseren voor hun inspanning. De opbrengsten van de sponsoren zullen worden besteed aan onderzoek naar kankerbestrijding in het algemeen en meer specifiek aan het verbeteren van de samenwerking tussen de reguliere -en de alternatieve gezondheidszorg.

Andere inkomsten kunnen komen uit donaties, subsidies, erfstelling, legaat, schenking of giften.

De stichting kent geen winstoogmerk. Naast het 3 koppige bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn er een aantal commissie verantwoordelijken voor marketing en communicatie, evenementorganisatie en webbeheer.

Beloningsbeleid: Ice4life kent geen specifiek beloningsbeleid. Wel kan aan een of meer bestuurders een beloning worden toegekend voor de meer dan gebruikelijke tijd of inspanning die aan de functie van de bestuurder is verbonden. Deze beloning moet dan in redelijke verhouding staan tot de taken, functie en verantwoordelijkheden en daadwerkelijk te verrichten werkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: een verslag van ons eerste, in november 2015 te organiseren IJsland evenement, volgt per ultimo december 2015.

Balans en staat van baten en lasten met toelichting: Ice4life is 21-01-2015 statutair opgericht. Publicatie van het jaarverslag vindt conform statuten plaats binnen 6 maanden na voltooiing van het boekjaar, voor het eerst medio 2016.